Ali Akın ın Said Nursi ye Star TV deki İFTİRALARINA CEVAP

2011-01-11 10:28:00

Said Nursi'ye 'naklen' iftira

 

 
 
Diyanet İşler eski Başkan danışmanı ve İslam Hukuku Uzmanı kimliği ile Star TV'ye çıkan Ali Akın, Bediüzzaman Said Nursi ile ilgili akıl almaz iftiralarda bulundu.


 


Risale Haber-Diyanet İşler eski Başkan danışmanı ve İslam Hukuku Uzmanı kimliği ile Star TV'ye çıkan Ali Akın, Bediüzzaman Said Nursi ile ilgili akıl almaz iftiralarda bulundu.

Geçtiğimiz pazar günü Ruhat Mengi'nin Star TV'de sunduğu canlı yayın programına katılan Akın'ın yorumları tepkiyle karşılandı.

Program sunucusu Ruhat Mengi, "din konularını ve laikliği çok iyi bildiği" için Ali Akın'ı programa çağırdıklarını ifade ederken İslam dinindeki "veli" kavramını ilk defa duyduğunu "Ruhban sınıfı mı var? İlk defa duyuyorum müslümanlık dininde böyle bir şey olduğunu" sözleriyle dile getirdi.

Kabe'de yapılan dua ile dalga geçen, Nakşibendilik ve Nurculuk akımıyla ilgili saptırılmış ifadeler kullanan ve Said Nursi'nin kendisini "peygamber" ilan ettiği şeklinde iftira atan Ali Akın'ın sözleri şöyle:"Said Nursi Atatürk'e 'paşa paşa paşa! Şeriat-ı garrayı tatbik edeceksin' diyor. Ya şeriat-ı garra dediğin ne? Bunları tatbik edemeyiz ki. Sonra bu Kur'an değildir, Allah buyruğu değildir. Eski müçtehidlerin görüşleridir.

"Hacca gittiğimde otelin sahibi beni misafir etti. Türkiye'deki 72 bin camiye Peygambere salat ve selam getirmeye vesile olacak levhalar astırdığını söyledi. Ben buna inanmıyorum dedim. Sen müşavir değil misin dedi. Ben onun için inanmıyorum dedi. Biz şimdi Kabe'den geldik. Kabe imamı 'Ya Rabbi Filistinlileri muzaffer eyle, Ya Rabbi Yahudileri kahret, Ya Rabbi Çeçenleri muzaffer eyle, Ya Rabbi Rusları kahreyle' diyordu. Hepimiz amin diyerek dağları taşları inlettik. Yav hiç bir tesiri olmuyor. Cenabı Allah artık bu toplumun duasını da kabul etmiyor dedim.

"Türkiye'nin kimlerin peşinden gittiğini anlayabilmek için bugün en büyük cemaat Nurcular cemaatidir. Bütün devlet kurumlarına nüfuz etmiş ve etkin hale gelmiş Nurculardır. İkinci derecede Nakşilerdir. Nurcuların lideri kimdir? Said Nursi."Said Nursi ne diyor? Biz kendi irademizle bu kitaptaki bilgileri yazmıyoruz. Direk Allah tarafından bize yazdırılıyor. Mesnevi-i Nuriye eski yazı sayfa numarası 68. Bazı gafiller çıkmış Cuma hutbesini Arapça dışında başka bir dille Türkçe ile okutturmak istiyorlar diyor. Çünkü 1927'de Türkçe okunacak (diye bir durum) çıktı. O kadar dini kaynaklardan habersiz ki bunu bile gaflet sayıyor.

"Yine 'Kur'an'da Müzemmil, Said-i Kürdidir' diyor. Sen bunu nerden çıkarıyorsun. 'Peygamberin sesi Risale-i nurdur, benim kitaplarım demektir' diyor. Fetih suresindeki Muhammed Resulullah. 'Muhammed, el kürdi demektir benim lakabımdır' diyor. Böyle bir insanın, bunun hükmü nedir?.. Bunun İslamda yeri yoktur. Bu toplum bunların peşinden gidiyor ve diyorsun siz bunları topluma niye anlatmıyorsunuz? İşte hurafe ve gerçekler.

"Said Nursi Atatürk'e de Deccal diyor. 5. Şua 2. ve 4. mesele. Diyor ki 'Deccal şapka giyecek ve halka da zorla giydirecek.' Deccal öyle bir insandır. 'Deccal tekkeleri kapatacak' diyor. Kimdir bu? Tekkeleri kapatmış olan, şapkayı getirmiş olan Atatürk değil mi? İşte Deccal odur diyor.
Ve şimdi bazı insanlar çıkıyor bu devirde bu adamı büyük İslam alimi olarak takdim ediyorlar.Ruhat Mengi: Said Nursi kendini peygamberle mi eş değer tutuyor?

Ali Akın: Nasıl yorumlarsanız yorumlayın. İşte benim diyor.

Ruhat Mengi: Atatürk'e Deccal dediğini diyorsunuz. Said Nursi Türkiye'nin olmazsa olmazları arasında sayılmalı mıdır acaba? Bu yapıldı çünkü. Onu da düşünmek lazım.

.

Said Nursi'nin 'naklen iftira' cevabı

Star TV'den 'naklen' iftiralarda bulunan Ali Akın'ın çarpıttığı sözleri doğrusunu Risale-i Nur'dan aynen alıntılıyoruz...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Risale Haber-Haber Merkezi

Diyanet İşler eski Başkan danışmanı ve İslam Hukuku Uzmanı kimliği ile Star TV'den 'naklen' iftiralarda bulunan Ali Akın'ın çarpıttığı sözleri Risale-i Nur'dan aynen alıntılıyoruz...

YANLIŞ:

Ali Akın: "Said Nursi Atatürk'e 'paşa paşa paşa! Şeriat-ı garrayı tatbik edeceksin' diyor.

DOĞRU:

“Birgün divan-ı riyasette, elli-altmış mebus içinde, karşılıklı fikir teatisinde, M. Kemal Paşa, "Sizin gibi kahraman bir hoca bize lazımdır. Sizi, yüksek fıkirlerinizden istifade etmek için buraya çağırdık. Geldiniz, en evvel namaza dair şeyleri yazdınız, aramıza ihtilaf verdiniz" der.
Bu söz üzerine, Bediüzzaman, birkaç makul cevabı verdikten sonra, şiddetle ve hiddetle iki parmağını ileri uzatarak, "Paşa, Paşa! İslamiyette, îmandan sonra en yüksek hakîkat namazdır. Namaz kılmayan haindir; hainin hükmü merduddur" der. Fakat Paşa tarziye verir, ilişemez.” (Tarihçe-i Hayatı sh. 128)

YANLIŞ:

Ali Akın: “Ya şeriat-ı garra dediğin ne? Bunları tatbik edemeyiz ki. Sonra bu Kur'an değildir, Allah buyruğu değildir. Eski müçtehidlerin görüşleridir.”
DOĞRU:

Said Nursi: “Bu şeriat, ulum-u esasiyenin hayati noktalarını tamamıyla tazammun etmiş olan ulum ve fünundan mülahhasdır. Evet, tehzibü'r-ruh, riyazetü'l-kalb, terbiyetü'l-vicdan, tedbirü'l-cesed, tedvirü'l-menzil, siyasetü'l-medeniye, nizamatü'l-alem, hukuk, muamelat, adab-ı içtimaiye, vesaire vesaire gibi ulum ve fünunun ihtiva ettikleri esasatın fihristesi, şeriat-ı İslamiyedir.” (İşarat-ul İcaz sh. 166)

YANLIŞ:

Ali Akın: "Said Nursi ne diyor? Biz kendi irademizle bu kitaptaki bilgileri yazmıyoruz. Direk Allah tarafından bize yazdırılıyor.”
(Bu ifade hem böyle değil hem de Bediüzzaman Hazretlerinin kendisine ait bir ifadesi değildir.)

DOĞRU:

Zübeyir Gündüzalp: “İslâmiyete olan hücumları akîm bırakan Said Nursî gibi bir müellifin, elbette dâhî bir müfessir-i Kur'ân ve onun ilminin vehbî ve vâsi' olduğuna, eserleri olan Nur Risâlelerinin bir hayat boyunca okumaya lâyık hârika bir şâheser olduğuna şüphe edilemez.” (Sözler Konferans sh. 709)
(VEHBÎ : Doğuştan. Çalışmakla kazanılmayıp, Allah tarafından bir lütûf ile verilen.)

Said Nursi: “Ehl-i dünya diyorlar ki: "Bize ahkâm-ı diniyeyi ve hakaik-i İslâmiyeyi talim edecek resmî bir dairemiz var. Sen ne salâhiyetle neşriyat-ı diniye yapıyorsun? Sen madem nefye mahkûmsun; bu işlere karışmaya hakkın yok."
Elcevap: Hak ve hakikat inhisar altına alınmaz. İman ve Kur'ân nasıl inhisar altına alınabilir? Siz dünyanızın usulünü, kanununu inhisar altına alabilirsiniz. Fakat hakaik-i imaniye ve esâsât-ı Kur'âniye, resmî bir şekilde ve ücret mukabilinde, dünya muamelâtı suretine sokulmaz. Belki, bir mevhibe-i İlâhiye olan o esrar, hâlis bir niyetle ve dünyadan ve huzûzât-ı nefsaniyeden tecerrüd etmek vesilesiyle o feyizler gelebilir. (Mektubat 16. Mektup sh. 72)
(MEVHİBE-İ İLÂHİYE : Cenâb-ı Hakk'ın ihsân ve hediyesi.)

YANLIŞ:

Ali Akın: “Bazı gafiller çıkmış Cuma hutbesini Arapça dışında başka bir dille Türkçe ile okutturmak istiyorlar diyor. Çünkü 1927'de Türkçe okunacak (diye bir durum) çıktı. O kadar dini kaynaklardan habersiz ki bunu bile gaflet sayıyor.”

DOĞRU:

Said Nursi: “Meselâ, bâzı gâfiller, hutbe gibi bâzı şeâir-i İslâmiyeyi Arabîden çıkarıp her milletin lisâniyle söylemeyi iki sebep için istihsan ediyorlar.
Birincisi: "Tâ siyâset-i hâzıra avâm-ı Müslimîne de o sûretle tefhim edilsin." Halbuki, siyâset-i hâzıra, o kadar çok yalan ve hile ve şeytânât, içine girmiş ki, vesvese-i şeyâtîn hükmüne geçmiştir. Halbuki, minber, vahy-i İlâhînin tebliğ makamı olduğundan, o vesvese-i siyâsiyenin hakkı yoktur ki o makam-ı âlîye çıkabilsin.
İkinci sebep: "Hutbe, bâzı suver-i Kur'âniyenin nasihatları anlaşılmak içindir." Evet, eğer millet-i İslâm, İslâmiyetin zarûriyâtı ve müsellemâtı ve mâlûm olan ahkâmını ekseriyet itibâriyle imtisâl edip yerine getirseydi, o vakit nazariyât-ı şer'iye ve mesâil-i dakîka ve nasâyih-i hafiyeyi anlamak için, bildiği lisân ile hutbe okunması ve suver-i Kur'âniyenin - eğer mümkün olsaydı - tercümesi belki müstahsen olurdu. Fakat, namaz, zekât, orucun vücûbu ve katl, zinâ ve şarabın haramiyeti gibi mâlûm olan ahkâm-ı kat'iye-i İslâmiye mühmel kalıyor. Avâm-ı nâs, onların vücûbunu ve haramiyetini ders almaya muhtaç değiller. Belki teşvik ve ihtar ile o ahkâm-ı kudsiyeyi hatırlatıp, İslâmiyet damarını ve İmân hissini tahrik etmekle imtisâllerine teşvik ve tezkire ve ihtara muhtaçtırlar. Halbuki, bir âmî ne kadar câhil dahi olsa, Kur'ân'dan ve hutbe-i Arabiyeden şu meâl-i icmâliyeyi anlar ki: "Herkese ve bana mâlûm olan imânın rükünlerini ve İslâmiyetin umdelerini hatip ve hâfız ihtar ediyor ve ders veriyor, okuyor" der; kalbinde onlara karşı bir iştiyak hâsıl olur. Acaba kâinatta hangi tâbirât var ki, Arş-ı âzamdan gelen Kur'ân-ı Hakîmin i'câzkârâne, müfehhimâne ihtarlarına, tezkirlerine, teşviklerine mukabil gelebilsin?(Sözler sh. 445)

Said Nursi: Ehl-i ilhâda kapılan ulemâü's-sû', milleti aldatmak için diyorlar ki: "İmam-ı Âzam, sair imamlara muhâlif olarak demiş ki: 'İhtiyaç olsa, diyar-ı baîdede, Arabî hiç bilmeyenlere, ihtiyaç derecesine göre, Fâtiha yerine Fârisî tercümesi cevazı var.' Öyleyse biz de muhtacız, Türkçe okuyabiliriz."
Elcevap: İmam-ı Âzamın bu fetvâsına karşı, başta âzamî imamların en mühimleri ve sair on iki eimme-i müçtehidîn, o fetvânın aksine fetvâ veriyorlar. Âlem-i İslâmın cadde-i kübrâsı, o umum eimmenin caddesidir; muazzam ümmet, cadde-i kübrâda gidebilir. Başka hususî ve dar caddeye sevk edenler, idlâl ediyorlar.
İmam-ı Âzamın fetvâsı beş cihette hususîdir.
Birincisi: Merkez-i İslâmiyetten uzak diyar-ı âharde bulunanlara aittir.
İkincisi: İhtiyac-ı hakikîye binaendir.
Üçüncüsü: Bir rivayette lisan-ı ehl-i Cennetten sayılan Fârisî lisanıyla tercümeye mahsustur.
Dördüncüsü: Fâtiha'ya mahsus olarak cevaz verilmiş-tâ Fâtiha'yı bilmeyen namazı terk etmesin.
Beşincisi: Kuvvet-i imandan gelen bir hamiyet-i İslâmiye ile, maânî-i mukaddesenin, avâmın tefehhümüne medar olmak için cevaz gösterilmiş. Halbuki, zaaf-ı imandan gelen ve menfi fikr-i milliyetten çıkan ve lisan-ı Arabîye karşı nefret ve zaaf-ı imandan tevellüt eden meyl-i tahrip saikasıyla tercüme edip Arabî aslını terk etmek, dini terk ettirmektir! (Mektubat sh. 420)

YANLIŞ:

Ali Akın: "Yine 'Kur'an'da Müzemmil, Said-i Kürdidir' diyor. Sen bunu nerden çıkarıyorsun. 'Peygamberin sesi Risale-i nurdur, benim kitaplarım demektir' diyor. Fetih suresindeki Muhammed Resulullah. 'Muhammed, el kürdi demektir benim lakabımdır' diyor. Böyle bir insanın, bunun hükmü nedir?.. Bunun İslamda yeri yoktur. Bu toplum bunların peşinden gidiyor ve diyorsun siz bunları topluma niye anlatmıyorsunuz? İşte hurafe ve gerçekler.”

DOĞRU:

Said Nursi: Hazret-i İmam-ı Ali Radıyallahu Anh, bu fıkrada cümlesiyle diyor ki: 1354'te Siracü'n-Nur (yani, Risale-i Nur'un nuru) ile dalâletin tecavüz eden nârı inşaallah sönecek. Yani, fitne-i diniye ateşini ya tahribattan vazgeçirecek veya ileri tecavüzatını kıracak. 
Eğer hicrî tarihi olsa, bundan iki sene evvel, dini dünyadan tefrik fırsatından istifade ile, dinin ve Kur'ân'ın zararına olarak ilerleyen dehşetli tasavvuratın tecavüzatı tevakkuf etmesi, elbette karşılarında kuvvetli bir seddin bulunmasındandır. O sed ise, bu zamanda çok intişar eden Risale-i Nur'un keskin hüccetleri ve kuvvetli bürhanları olduğu çok emarelerle hissediliyor. Ve bu ikinci ihtimaldeki işaret-i Aleviye dahi onu teyid ediyor. 
Haşiye 

Evet, cifirce :   600,  400,  200, şeddeli  100,  40,  ve üç  7, 'deki  iki  beş, yekûnu 1354 eder. Lillâhilhamd, Siracü'n-Nur'un el-Ayetü'l-Kübrâsı gibi çok risaleleri var. Herbiri kuvvetli birer lâmba hükmünde sırat-ı müstakimi gösterip İmam-ı Ali Radıyallahu Anhın haberini tasdik ediyorlar. 
Bu üçüncü sırrın münasebetiyle aynen  gibi 1354 tarihine makam-ı cifrîsiyle bakan ve Said'in (r.a.) iki mâruf lâkabına remzen ve ismen îma eden ve "Kendini muhafaza et" emrini veren ve o tarihte herkesten ziyade müteaddit tehlikelere mâruz bulunacağını telvih eden Ercûze'nin âhirlerindeki  fıkrasıyla diyor: "Yâ Said el-Kürdî! 1354 tarihine yetişirsen, Mevlâ-yı Azîminden, o zamanın ve o asrın fitne ve şerlerinden muhafazanı iste ve yalvar." 
(Sikke-i Tasdik-i Gaybi sh. 108)

Said Nursi: Ahmed Feyzi'nin risaleciğinin başında Said'in iki buçuk sayfalık yazısıyla -(Ey elbisesine bürünen)- âyet-i kerîmesinden ebced hesabıyla "Kürdî" kelimesi çıkarılmış. 
Burada benim iki sayfacık yazıma, Ahmed Feyzi'nin hakkımda mübalâğakârane medihlerini kabul ettiğim mânâsı verilmiş, hatâ etmiş. Çünkü benim o mektubum Ahmed Feyzi'nin dikkatini ve ilmini takdirle beraber, hakkımdaki haddimden ziyade hüsn-ü zanlarını cerh ve tâdil için yazılmıştır. Hem âyetin mânâyı işârî tabakasından riyazî ve ebcedî bir tevafukla üstadına karşı bir mânâ çıkarıp, hürmetine bir makbuliyet alâmeti olarak yazmış. Böyle şeylere yanlış denilmez ki, medâr-ı mes'uliyet olsun. Olsa olsa ilmî bir hatâdır; siyasete teması yoktur. (Şualar, 14. Şua)


YANLIŞ:

Ali Akın: "Said Nursi Atatürk'e de Deccal diyor. 5. Şua 2. ve 4. mesele. Diyor ki 'Deccal şapka giyecek ve halka da zorla giydirecek.' Deccal öyle bir insandır. 'Deccal tekkeleri kapatacak' diyor. Kimdir bu? Tekkeleri kapatmış olan, şapkayı getirmiş olan Atatürk değil mi? İşte Deccal odur diyor.”

DOĞRU:

(Said Nursi 5. Şua adlı eserini 1907’de yazmıştır. O tarihlerde Atatürk’ün adı bile yoktur.)

Said Nursi:
İkinci Mesele:
Rivayette var ki, "âhirzamanın dehşetli bir şahsı sabah kalkar, alnında 'Hâzâ kâfir' yazılmış bulunur."
Allahu a'lem bissavab, bunun tevili şudur ki: O Süfyan, kendi başına frenklerin serpuşunu koyup herkese de giydirir. Fakat cebir ve kanunla tâmim ettiğinden, o serpuş dahi secdeye gittiği için, inşaallah ihtida eder; daha herkes -yalnız istemeyerek- onu giymekle kâfir olmaz.

Dördüncü Mesele
Rivâyette var ki, "âhirzamanda Allah Allah diyecek kalmaz."  (Gaybı ancak Allah bilir) bunun bir tevili şu olmak gerektir ki: "Allah Allah Allah" deyip zikreden tekkeler, zikirhâneler, medreseler kapanacak ve ezan ve kamet gibi şeâirde ismullah yerine başka isim konulacak demektir. Yoksa, umum insanlar küfr-ü mutlaka düşecekler demek değildir. Çünkü Allah'ı inkâr etmek, kâinatı inkâr etmek kadar akıldan uzaktır. Umum değil, belki ekser insanlarda dahi vukuunu akıl kabul etmez. Kâfirler Allah'ı inkâr etmiyorlar, yalnız sıfâtında hatâ ediyorlar.
Diğer bir tevili şudur ki: Kıyamet kopmasının dehşetini görmemek için, mü'minlerin ruhları bir parça evvel kabzedilir. Kıyamet kâfirlerin başlarında patlar.(Şualar sh. 503)

7487
0
0
Yorum Yaz